Gebruikersvoorwaarden


Carestone Property Fund is een subfonds van Bluestone Real Estate Fund S.C.A - Sicav - SIF met een vergunning van de Luxemburgse toezichthouder op de financiële sector (CSSF). Bluestone Real Estate Fund S.C.A. streeft ernaar om alle informatie op deze website zo juist, volledig, actueel en nauwkeurig mogelijk te houden. De website wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Bluestone Real Estate Fund S.C.A. kan echter in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite.


Deze website is louter informatief en kan niet gezien worden als financieel advies. De informatie verstrekt door deze website is geen uitnodiging om te investeren in Bluestone Real Estate Fund S.C.A. en investeringsbeslissingen kunnen niet genomen worden op basis van deze informatie.


Aandeelhouders kunnen aan de inhoud en genoemde rendementen op deze website geen rechten ontlenen. Een uitgebreid investeringsmemorandum is op aanvraag verkrijgbaar. Investeringsbeslissingen over dit product dient men uitsluitend te nemen op basis van het investeringsmemorandum. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.


Gebruikers dienen zich bewust te zijn van het feit dat op deze website cookies gebruikt worden. Bluestone Real Estate Fund S.C.A. gebruikt cookies om het surfen op de website vlotter te laten verlopen. Daarnaast zijn er cookies om anonieme, globale informatie in te zamelen voor statistische doeleinden. Er wordt in onze cookies geen persoonlijke informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te aanvaarden. U kan het gebruik van cookies echter uitschakelen als u dat wil, via de instellingen van de browser. Als de cookies uitgeschakeld zijn, kan dat betekenen dat niet alle diensten op deze website beschikbaar zijn.


Deze website wordt beheerd vanuit het kantoor in Luxemburg en voldoet aan de Luxemburgse wetgeving. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website is onderworpen aan de bevoegdheid van de Luxemburgse rechtbanken.


Segmentering

Zorgvastgoed is een containerbegrip voor vastgoed dat direct of indirect met zorgdienstverlening te maken heeft. In het vastgoed kan of wordt (een ondersteunende bijdrage aan) een zorgexploitatie geleverd. Zorgvastgoed omvat gebouwen met zeer uiteenlopende functies en karakteristieken. Hieronder vallen onder andere gezondheidscentra, klinieken, woonzorgcentra en ziekenhuizen.

 

Cure versus Care

In de zorgsector wordt onderscheid gemaakt tussen de sectoren ‘cure’ en ‘care’. Cure is gericht op genezing. Het vastgoed dat onder deze sector valt zijn onder andere ziekenhuizen en eerstelijns gezondheidscentra. Zorgbehoevenden komen naar dit vastgoed toe voor een tijdelijk verblijf dat bijdraagt aan de genezing of het herstel van hun ziekte. Cure wordt in Nederland vooral vanuit de Zorgverzekeringswet bekostigd.

Care is gericht op verzorging. Care is onderverdeeld in woonzorgvastgoed, vastgoed met zorgfunctie, maatschappelijke dienstverleningen en privétehuizen. Van woonzorgvastgoed is sprake wanneer het wonen onlosmakelijk is van de verleende zorg, bijvoorbeeld een verpleeghuis of tehuis voor zwaar gehandicapten. Van vastgoed met zorgfunctie is sprake wanneer de woonruimte los van de zorg gehuurd wordt. De care wordt in Nederland vooral bekostigd vanuit de AWBZ (vanaf 2015: Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de normale huur.